सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 दरखास्त आह्वानको सूचना
3 years 5 months ago
समाचार
2 Notice for Intent to Award Contract
3 years 10 months ago
समाचार
3 Notice of Financial Proposal Opening
3 years 10 months ago
समाचार
4 Notice for Request For Proposal
4 years 2 months ago
समाचार
5 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन हुनु भएका नेपाल ईन्जिनियरिंग सेवा तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण
4 years 7 months ago
जानकारी, समाचार
6 आ.ब. २०७६/०७७ को बार्षिक बिकास कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम पुस्तिका।
4 years 10 months ago
प्रकाशन, समाचार ,
7 आ.ब २०७५/०७६ मा हस्तान्तरण भएका सशर्त अनुदानमा संचालित आयोजनाहरुको विवरण माग सम्वन्धमा।
5 years ago
जानकारी, समाचार
8 आ.ब. २०७५/०७६ बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना
5 years 2 months ago
जानकारी, समाचार
9 आ.ब. २०७५/०७६ को दोस्रो चौमासिक समिक्षा सम्वन्धमा
5 years 2 months ago
जानकारी, समाचार
10 आ.व.२०७५/०७६ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी
5 years 2 months ago
जानकारी, समाचार
11 आ.व.२०७५/०७६ पौष महिनाको खर्चको फाटबारी
5 years 3 months ago
बजेट, समाचार , ,
12 प्रदेश सरकार मातहत गएका कार्यालयहरुको कोष सम्वन्धमा जानकारी आ.ब. २०७५/०७६
5 years 4 months ago
समाचार
13 सूचनाः Invitation for bids for the supply & delivery of 4WD Hardtop SUV Vehicle 2075/076
5 years 4 months ago
जानकारी, समाचार
14 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको कर्मचारी विवरण अद्यावधिक मिति २०७५/९/१९
5 years 4 months ago
जानकारी, समाचार
15 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. ७ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख/ इन्जिनियरको रुपमा कामकाज गर्न खटाइएको सूचना ।
5 years 7 months ago
समाचार
16 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. ७ अन्तर्गतका जलश्रोत तथा सिचाइ विकास डिभिजन/सव डिभिजन प्रमुख तथा कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सूचना ।
5 years 7 months ago
समाचार , ,
17 प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४
5 years 8 months ago
नियम, समाचार
18 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम
5 years 9 months ago
जानकारी, प्रकाशन, समाचार