शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ ०७७/०७८ जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.pdf 03/01/2021 - 13:21
ईन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ०७७/०७८ ईन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf 12/11/2020 - 12:55
दरखास्त फारामको ढाँचा 2076/2077 दरखास्त फारामको ढाँचा.pdf 12/11/2020 - 11:02
दरखास्त आह्ववानको सूचना 2076/2077 12/11/2020 - 10:54
दरखास्त आह्ववानको सूचना 2076/2077 12/11/2020 - 10:47
PROJECT DESCRIPTION SURNAYAGAD ०७६/०७७ PROJECT DESCRIPTION SURNAYA.docx 03/16/2020 - 12:08
PROJECT DESCRIPTION NAUGAD ०७६/०७७ PROJECT DESCRIPTION NAUGAD.docx 03/16/2020 - 12:03
आ.ब. २०७६/०७७ को प्रथम चौमासिक खर्चको फाँटवारी ०७६/०७७ 11/25/2019 - 13:03
आ.ब. २०७६/०७७ को बार्षिक बिकास कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम पुस्तिका। 2075/076 आ.व. २०७६-७७ को वार्षिक विकास कार्यक्रम-अर्थबाट_0.pdf , कार्यक्रम पुस्तिका भौतिक पूर्वाधार वि म.२०७६-७७.pdf 06/24/2019 - 15:11
प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ०७५/०७६ प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf 09/04/2018 - 15:13