शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०७९ ०७९/०८० सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका,२०७९.pdf 08/07/2023 - 15:34
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७९ (पहिलो संशोधन सहित) ०७९/०८० आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७९ (पहिलो संशोधन सहित)_0.pdf 08/07/2023 - 11:04
सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका,२०७९ ०७९/०८० सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका,२०७९.pdf 02/23/2023 - 10:31
सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७८ ०७८/०७९ सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७८.pdf 04/17/2022 - 12:52