शिर्षक दस्तावेज मिति
सूचना सूचना.pdf 02/09/2023 - 15:42
मिति २०७९।०५।१९ को निर्णयानुसार नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवाका सहायकस्तर पाँचौं तहका कर्मचारीहरुको काज सरुवा सम्बन्धी विवरण सहायकस्तर पाँचौं तहका कर्मचारीहरुको काज सम्बन्धी विवरण_0.pdf 09/04/2022 - 22:49
मिति २०७९।०५।१९ को निर्णयानुसार नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवाका अधिकृतस्तर छैठौै र सहायकस्तर पाँचौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सम्बन्धी विवरण अधिकृतस्तर छैठौं र सहायकस्तर पाँचौं तहका कर्मचारीहरुको सरूवा सम्बन्धी विवरण_0.pdf 09/04/2022 - 22:41
मिति २०७९।०५।१९ को निर्णयानुसार नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवाका अधिकृतस्तर सातौं तहका कर्मचारीहरुको सरूवा।पदस्थापन सम्बन्धी विवरण अधिकृतस्तर सातौं तहका कर्मचारीहरुको सरूवा।पदस्थापन सम्बन्धी विवरण.pdf 09/04/2022 - 22:27
Notice for Vehicle Procurement Notice for Vehicle Procurement.pdf 06/21/2022 - 10:24
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बैशाख महिनाको चालु र पुँजीगत खर्चको फाटवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बैशाख महिनाको चालु र पुँजीगत खर्चको फाटवारी.pdf 05/23/2022 - 14:22
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चैत्र महिनाको चालु र पुँजीगत खर्चको फाटवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चैत्र महिनाको चालु र पुँजीगत खर्चको फाटवारी.pdf 04/21/2022 - 12:04
पौष महिनाको चालु र पूँजीगत खर्चको फाँटवारी पौष महिनाको चालु र पूँजीगत खर्चको फाँटवारी.pdf 01/19/2022 - 11:11
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आ.व.2078.79 को चालु र पूँजीगत खर्चको फाँटवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आ.व.2078.79 को चालु र पूँजीगत खर्चको फाँटवारी.pdf 01/12/2022 - 13:54
Amended Request for EOI Individual Consultant-Road Engineer Amended Request for EoI Individual Consultant-Road Engineer.pdf 12/20/2021 - 19:16